Từ khóa: ''. Tìm thấy : 38 kết quả

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 2: Xử phạt vi phạm hành chính - Chương I: Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 2: Xử phạt vi phạm hành chính - Chương II: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 2: Xử phạt vi phạm hành chính - Chương III: Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - Chương I: Các biện pháp xử lý hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - Chương II: Thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - Chương III: Thẩm quyền, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - Chương IV: Thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 3: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính - Chương V: Các quy định khác liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 4: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính - Quy định chung về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 4: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính - Chương II: Thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Luật Xử lý vi phạm hành chính - Phần 5: Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính - Chương I: Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Tên văn bản: Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật 27/2012/QH13
Số hiệu: 27/2012/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2012
Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực từ 01/07/2013. Còn hiệu lực .
Người / Cơ quan ban hành: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội

Văn phòng luật sư

2

Văn phòng luật sư Tân Hà

Tư vấn đầu tư; Tư vấn thuế, tài chính; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn lao động; Tư vấn thu hồi công nợ;...

4

Văn phòng Luật sư Leadco

Luật sư doanh nghiệp; Tư vấn Hợp đồng; Mua bán & Sát nhập; Tài chính - Ngân hàng; Hàng không, Bảo hiểm, Viễn Thông,...

5

Công ty Luật VIKO & Cộng sự

Tư vấn đất đai, bất động sản; Thành lập doanh nghiệp; Soạn thảo hợp đồng; Tư vấn thuế; Tư vấn, lập dự án đầu tư,... 

6

Công ty Luật Khai Phong

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn dự án đầu tư nước ngoài, Tư vấn về khai khoáng, năng lượng, viễn thông,...

7

Công Ty Luật Hoàng Minh

Luật sư doanh nghiệp, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn thuế, Tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp, Tư vấn chứng khoán, tài chính, ngân hàng...

8

Công ty Luật SPVN

Tư vấn đầu tư nước ngoài, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ kế toán doanh nghiệp,...

10

Văn Phòng Luật Sư Trường Giang

Tư vấn soạn thảo hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp luật dân sự ( di chúc, hôn nhân,...)
Trưởng Văn Phòng : Luật sư. Thạc sĩ luật Lê Đăng Tùng

11

Văn phòng luật sư Việt An

Tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn pháp luật dân sự, tư vấn thuế,...

12

Công Ty Luật VLG

Tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn hợp đồng và kinh doanh quốc tế, tư vấn sở hữu trí tuệ,...
Giám đốc kiêm Luật sư điều hành: Vũ Trọng Hưng